ALABASTER ARCHITEKT KONRAD STYKA

Architekt Konrad Styka jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Praktykę zawodową odbywał w kilku w pracowniach architektonicznych, przy projektach budowlanych i wykonawczych domów jednorodzinnych, wielokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, hal magazynowo-biurowych, projektach adaptacji i rozbudowy obiektów zabytkowych oraz innych obiektów o zróżnicowanej funkcji. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uzyskał w kwietniu 2000r. Od 2001 do 2004 roku pracuje jako projektant w Studiu Projektowym Anny Kasprzyk, gdzie wykonał między innymi projekty wytwórni asfaltu w Warszawie i Pruszkowie, stacji paliw, budynków wielofunkcyjnych. Od października 2002 pracuje jako wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W 2005 roku zakłada firmę „ALABASTER architekt Konrad Styka”, w ramach której wykonuje projekty budynków użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych i obiektów technologicznych. W roku 2012 uchwałą Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej otrzymuje stopień doktora nauk technicznych. W zależności od zakresu projektu współpracuje z projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, architektami wnętrz i zieleni, technologami i innymi specjalistami. Architekt Konrad Styka zajmuje się też weryfikacją projektów wykonanych przez innych projektantów.

Oferta | Projekty domów | Projekty budynków wielorodzinnych | Projekty obiektów technologicznych
Przebudowy i adaptacje obiektów istniejących | Obiekty użyteczności publicznej | Kontakt
Informujemy, że w posiadaniu firmy Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA znajdują się dane osobowe klientów, inwestorów, podwykonawców, współpracowników, autorów części projektu, sprawdzających projekty opracowane w różnych specjalnościach, wykonawców opracowań towarzyszących projektowi jak np. charakterystyka energetyczna, opracowania geologiczne, geodezyjne), osób – stron postępowania administracyjnego związanego z projektami opracowywanymi przez firmę Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA lub inne jednostki / firmy, które przekazały dane osobowe w związku z opracowywanymi projektami, w tym klientów i podwykonawców oraz współpracowników jednostek zlecających firmie Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA sprawdzenie projektów. Ponadto, w posiadaniu firmy Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA znajdują się dane osobowe sprzedawców towarów i usług, zawarte na fakturach sprzedaży, w tym dane osobowe prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w różnym zakresie, w zależności od okoliczności, jednak nie zawierają więc pozycji niż: imię (imiona), nazwisko, dokładny adres, adres do doręczeń, numer /y telefonu, adres e-mail, numer PESEL, numer NIP, data i miejsce urodzenia, imię (imiona) rodziców, nazwa firmy - imię (imiona) i nazwisko osoby prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółki cywilnej. Dane które przetwarza firma Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA , zostały jej przekazane podczas procesu zawierania umów, w tym umów o współpracę lub sprawdzenie projektu, także zawartych ustnie, lub zawarte były w opracowaniach innych podwykonawców, współpracowników, autorów części projektu, sprawdzających projekty opracowane w różnych specjalnościach, wykonawców opracowań towarzyszących projektowi lub przekazane w decyzjach i postanowieniach przez instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym urzędy i instytucje, opiniujące i zatwierdzające projekty. Administratorem danych wskazanych powyżej jest Konrad Styka prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA z siedzibą przy ul. Sosnowej 8 w Kaliszkach (kod pocztowy: 05-152), tel.: 607 500 710 adres e-mail: alabaster@styka.info z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja umowy i wykonanie lub sprawdzenie projektu architektonicznego lub innego opracowania architektonicznego, także w przyszłości projektu zmiany projektu już zrealizowanego, oraz marketing własnej działalności zgodnie z zakresem działania firmy, a w przypadku umów i dokumentów sprzedaży w tym faktur – archiwizacja zgodnie z przepisami o rachunkowości, Przysługuje osobom, których dane osobowe są w posiadaniu firmy Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/ ). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu - wykonania umowy i wykonania projektu lub innego opracowania architektonicznego, lub sprawdzenia projektu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja celu -  wykonanie umowy i wykonanie projektu lub innego opracowania architektonicznego. Administrator danych może, w celu prawidłowego wykonania umowy, zlecić osobom trzecim (w szczególności podwykonawcom, współpracownikom, pracownikom, autorom części projektu, osobom realizującym projekt – np. kierownikom budowy, dostawcom materiałów budowlanych, wykonawcom opracowań towarzyszących projektowi jak np. charakterystyka energetyczna, opracowania geologiczne, geodezyjne), także jednostkom prowadzącym księgowość, wykonywanie niektórych czynności wchodzących w zakres czynności przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zleceniodawcę (podpowierzenie przetwarzania danych osobowych), na podstawie odrębnej umowy, sporządzonej w formie pisemnej. Administrator danych może przekazać dane podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym urzędy i instytucje, opiniujące i zatwierdzające projekty. Na stronie internetowej firmy Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA znajdować się będą jedynie : imię (imiona) i nazwisko współautorów projektu. Administrator dochował wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo danych. Dane są chronione zgodnie z ustaleniami systemu ochrony danych, na podstawie obowiązujących przepisów oraz opracowanej w firmie Alabaster architekt Konrad Styka „Polityki Bezpieczeństwa” oraz „Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Alabaster Architekt Konrad Styka” Dane udostępnione firmie Alabaster ARCHITEKT KONRAD STYKA nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe zawarte w projektach autorskich będą przechowywane wieczyście, ze względu na konieczność udokumentowanie autorskich praw osobistych, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pozostałe dane będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a jeżeli projekt zostanie zrealizowany - przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym budowa zostanie zakończona, lub do okresu upływu okresu roszczeń, wynikającego z umowy, lub do momentu, gdy wyrazi osoba zainteresowana skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania..